Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Lekebergs kommun för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Du kan få bidrag för

 • att göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar.
 • kostnader som uppstår för att ta bort anordningar som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag.
 • reparation av utrustning som du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag för.

Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärd respektive bostadsrättsförening för att genomföra anpassningen.

Exempel på åtgärder:

 • Ta bort trösklar
 • Bygga ramp till entrén
 • Installera portautomatik
 • Anpassa duschplats
 • Installera spisvakt

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en rimlig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Ansök om bostadsanpassning

När du ansöker ska det tydligt framgå vad du söker bidrag för. Till ansökan ska du bifoga

 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 • Kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna.
 • Fullmakt (om du önskar hjälp med att ta in anbud från entreprenörer och beställa arbetet).

Intyg från kommunens arbetsterapeuter

Våra arbetsterapeuter kan skriva intyg. Kostnaden för detta är 400 kr från 1 maj.

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder och bedömer din ansökan och ditt behov. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för. Om du får ett avslag på din ansökan, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Besked om beslut

Vid mindre åtgärder, till exempel tröskelborttagning, stödhandtag och spisvakt kan du förvänta dig att få ett beslut inom en månad. Vid större anpassningar till exempel av badrum och kök är tiden tre månader.

Du har rätt att skriftligen begära att Myndighetsavdelningen, Bostadsanpassningsbidrag ska avgöra ditt ärende senast inom sex månader.

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om en bostadsanpassning skapar problem för nya boende kan du som ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter ansöka om återställningsbidrag. Bidraget kan beviljas för kostnader som uppstår för att ta bort anordningar som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag.

Kostnader och begränsningar

Bidrag beviljas med belopp som är skäliga för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas inte i de fall där en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till anpassningsåtgärderna.

Du kan överklaga ditt bidragsbeslut om du inte är nöjd med beslutet, till exempel för att det inte ger bidrag till den lösning du vill ha eller om du fått avslag på din bidragsansökan. Överklagan måste inkomma till kommunen senast tre veckor efter att du fått beslutet. Om du vill kan du komplettera med ytterligare intyg för att stärka din sak.

Kommunen gör då en förnyad prövning med utgångspunkt från eventuella nya uppgifter som tillkommit. Om kommunen inte omprövar ärendet skickas det till förvaltningsrätten.

Vid frågor efter att du har skickat in ansökan kan du kontakta bostadsanpassningshandläggare via Kontaktcenter 0585-487 00.