Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nya naturreservat i Lekebergs kommun

Länsstyrelsen har beslutat att bilda tre nya naturreservat i Lekebergs kommun för att skydda särskilda naturvärden.

De tre naturreservaten är:

  • Kilaskogen
  • Kroksjöskogen (ligger även i Degerfors kommun)
  • Svenshyttan

Mer om Kilaskogen kan du läsa här nedanför. Mer information om Kroksjöskogen, Svenshyttan och andra naturreservat i Lekebergs kommun hittar du på Länsstyrelsens webbplats.  

Kilaskogen

Kilaskogen ligger i utkanten av södra Kilsbergen, i den del som brukar gå under namnet Fasaskogen på grund av den svårframkomliga terrängen. Naturreservatet Kilaskogen med en landareal på 43 hektar är helt väglöst. Genom reservatet rinner två vattendrag, Ryssabäcken och Grytälven/Grytbäcken. Bäckmiljöerna har bedömts vara av hög naturvärdesklass.

Skogen, mossor och lavar

Större delen av skogen i reservatet är naturskogsartad. Den starkt kuperade terrängen, rikedomen på stora stenblock och blockansamlingar samt från­varon av större skogliga ingrepp i senare tid har resulterat i en variation av skogstyper i åldrar mellan 80 och 200 år.

Området har en stabil och hög luftfuktighet. Typiskt för naturreservatet Kilaskogen och andra delar av Fasaskogen är därför den rika floran av mossor och lavar på träd, lågor, block och klippor. Ett stort antal signalarter och rödlistade arter är påträffade i reservatet, som exempel kan nämnas: garnlav, nästlav, korall­blylav och skalbaggen bronshjon. Bland fåglarna kan nämnas den rödlistade tretåiga hackspetten.

Senast publicerad: 2017-10-25