Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Kvinna med dator

Lekebergs kommun inför visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i Lekebergs kommuns verksamheter. Nu införs en visselblåsarfunktion som är till för anställda och andra som har en arbetsrelation till kommunen.

Det finns olika sätt att uppmärksamma missförhållanden på, exempelvis via din chef, skyddsombud eller fackliga företrädare. Om det inte finns någon väg som känns bra kan visselblåsarfunktionen vara ett lämpligare alternativ.

Visselblåsarfunktionen ska användas för misstankar om missförhållanden av allmänintresse, det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Lekebergs kommun. Den som rapporterar in missförhållanden är alltid skyddad av sekretess.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för att rapportera personliga missförhållanden som endast påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning och så vidare. Detta bedöms som i regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive förvaltning.

Hur hanteras inrapporterade ärenden?

När en anmälan görs skickas den vidare till ett externt företag, CRD Protection, som gör bedömningen om ärendet går under visselblåsarlagen, utreder samt tar fram förslag på vidare hantering som sedan med hjälp av funktionens utsedda styrgrupp bestående av HR-chef, ekonomichef samt biträdande kommundirektör och administrativ chef, genomför åtgärder.

Mer information

Här hittar du funktionen samt mer information.

Senast publicerad: