Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg har antagit ett nytt hållbarhetsprogram!

Hållbarhetsprogrammet grundar sig i att uppfylla en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, vilket även inkluderar att skapa en hållbar mänsklig välfärd. Här nedan kan du läsa mer om vad detta betyder för Lekebergs kommun.

Syfte med hållbarhetsprogrammet

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att det ska bidra till att kommunens vision ”Lekebergs kommun – trygghet, nytänkande, naturligt nära”, uppnås. I kommunens MER-plan fastslås det att kommunen ska växa på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsperspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov utan att begränsa kommande generationers möjligheter. För att uppnå detta krävs det att vi utgår från ett globalt perspektiv där hållbar utveckling, mänsklig välfärd, fungerande ekonomi samt hälsosam och livskraftig miljö prioriteras.


Vad innehåller hållbarhetsprogrammet?

Hållbarhetsprogrammet förklarar Agenda 2030 och de tre hållbarhetsperspektiven samt hur vi ska arbeta med programmet inom Lekebergs kommun. Programmet är därefter indelat i tre kapitel utifrån de tre hållbarhetsperspektiven, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Varje kapitel är indelat i fokusområden, se nedan:

  1. Miljömässig hållbarhet: Klimat och energi, Kretslopp och resurshushållning, Naturvärden och gröna miljöer och Vatten.
  2. Social hållbarhet: Jämlik hälsa, Utbildning, arbete och sysselsättning, Delaktighet och inflytande och Trygga och hållbara livsmiljöer.
  3. Ekonomisk hållbarhet: Effektivare kommun som står rustad för samhällsutmaningar.

Hur kommer programmet gynna Lekebergs kommun?

Samtliga kommuner i Sverige har en central roll i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Flera av kommunernas grunduppdrag såsom vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Programmet ger därav en samlad bild och viljeinriktning för hur kommunen ska arbeta med hållbarhetsfrågorna och hur de ska prioriteras.

Här kan du läsa Hållbarhetsprogrammet i sin helhet: Pdf, 1.5 MB.

Här kan du läsa mer om Agenda 2030s globala mål:

Senast publicerad: