Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 10 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 10 juni 2019 kl. 18:30 i Hidinge skola. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:

 1. Val av justerare
 2. Valärenden
 3. Val av nämndemän vid Örebro tingsrätt för perioden 2020-2023
 4. Information från revisorerna
 5. Redovisning av partistöd 2018
 6. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster
 7. Förändring avseende särtaxa – Vretavägens VA-verksamhet
 8. Årsredovisning 2018 Nerikes brandkår
 9. Årsredovisning 2018 FINSAM
 10. Årsredovisning för sydnärkes kommunalförbund 2018
 11. Årsredovisning 2018 för Vätternvatten
 12. Prognos 1 2019 för Lekebergs kommun
 13. Nyemission i Lekebergs Holding AB
 14. Borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering/samlingssal på Linden
 15. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar   avseende derivat
 16. Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
 17. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 18. Medborgarförslag om kommunal lekplats i Mullhyttan
 19. Medborgarförslag om hundlatriner
 20. Motion från Sverigedemokraterna om avidentifiering
 21. Interpellationer och enkla frågor
 22. Meddelanden

Senast publicerad: