Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Fullmäktige sammanträder helt digitalt den 14 juni kl. 17:30

Med anledning av covid-19 sammanträder samtliga ledamöter, ersättare samt föredragande på distans via Microsoft Teams. Endast presidiet och sekreterare deltar på angiven plats i kommunhuset.

För att minska risken för trängsel och därmed smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till sammanträdesrum Svartån där presidiet och sekreteraren befinner sig.

Handlingar till mötet finns att läsa på kommunens hemsida.

Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:

1. Val av justerare
2. Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige (fyllnadsval)
3. Allmänhetens frågestund
4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
5. Interpellationer och enkla frågor
6. Information från revisorerna
7. Prognos 1 för Lekebergs kommun 2021
8.Årsredovisning 2020 för Finsam Lekeberg-Örebro
9. Revidering av upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
10. Antagande av detaljplan för Fjugesta södra - fastighet Fjugesta 5:76 m.fl.
11. Antagande av detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 1:39
12. Upphävande av tomtindelningsplaner för Fjugesta
13. Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
14. Svar på motion från Moderaterna om tydliggörande och förenklande av medborgarförslagsprocessen
15. Meddelanden för kännedom
16. Övriga valärenden
17. Avsägelse från uppdrag som oppositionsråd mm.
18. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
19. Fyllnadsval oppositionsråd mm.

Senast publicerad: