Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Byggtrafik får trafikera tillfälligt stråk vid Dommarringsvägen

Lekebergs kommun möjliggör in- och utfart för byggtrafik.

Bild över ett område där ett tillfälligt stråk för byggtrafik är markerat med en rödstreckad linje.

Det är den rödstreckade linjen som markerar ett tillfälligt stråk för byggtrafik för att kunna nå området som på kartan är utmärkt med ett B. Exploatören ansvarar för att marken återställs till befintligt skick när en ny väg från Domarringsvägen är anlagd.

Senast publicerad: