Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Budget för 2019 beslutad av kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige 26 november antogs budgetramar för 2019. Dessutom fattades beslut om budgetinriktning för planåren 2020-2021.

Budgeten har inför 2019 ett budgeterat resultat om 3 %, vilket är ett sätt att ta höjd för framtida behov och även stärka kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Nedan presenteras en del av de satsningar som finns med i budgeten för 2019.

Kultur- och bildningsnämnden

8 mnkr avsätts till volymökning för ökat antal elever och barn i förskole- och skolverksamheten.  Förebyggande arbete prioriteras genom inrättande av en familjecentral i Fjugesta, till detta avsätts 0,5 mnkr. Inför 2020 finns även medel för en om- och tillbyggd f-9 skola i Fjugesta.

Socialnämnden

Socialnämnden får 2,5 mnkr i volymökning för att möta ett ökat antal invånare som är i behov av vård och omsorg. Inför 2020 finns medel för drift av ett nytt kök för tillagning av mat till äldre samt en tillhörande servering.

Kommunstyrelsen

0,6 mnkr avsätts till volymökning för att kunna möta kommunens stora expansion. Dessutom fortsätter satsningen på utbyggnaden av fiber. Förutom detta avsätts medel för utveckling och kompetensförsörjning om totalt ca 11 mnkr. Här handlar det om både digitalisering och effektivare arbetssätt, men också om utbildningsinsatser för att möta framtida kompetensförsörjning.

 

Senast publicerad: 2018-12-10