Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Revision - Lekeberg kommun

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med av kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente och ”God revisionssed i kommunal verksamhet”. Revisorerna har ca tio revisionsmöten per år. Revisorerna har dessutom informations- och avstämningsträffar med fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, med företrädare för övriga nämnder och olika verksamheter. Genom upphandling biträds revisorerna i sitt arbete av sakkunniga.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, dvs revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäktige inför deras prövning och beslut.

Revisorerna skall enligt kommunallagen årligen granska i den omfattning som följer av revisionsreglementet och god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt KL 3 kapitel 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.

Revisorerna ska pröva om

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
  • den kontroll som utövas inom nämnderna och andra driftsformer är tillräcklig.

    Med styrelsen och nämndernas interna kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisationen, redovisningssystem och rutiner. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå fel.  Revisorerna granskar och prövar fortlöpande nämndernas interna kontroll. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan förvaltnings- och redovisningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011