Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av kommunalskatt och avgifter för service/tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och för invånare i Lekebergs kommun 22:43 kronor per intjänad hundralapp.

Kommunens finansiella mål är ett bokslutsresultat om två procent av skatter och bidrag. Syftet med att kommunen skall uppnå ett positiv resultat är bland annat för att finansiera kommande investeringar samt att finansiera pensionsåtagande i och med att kommunsektorn inte har avsatt medel för detta, löpande under åren.

Kommunens resultat för 2017 uppgår till 41,2 mnkr och det innebär ett budgetöverskott på 32,5 mkr i och med att det budgeterade resultatet var beräknat till 8,7 mnkr. Resultatet motsvarar 5 239 kronor per invånare. Det positiva bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i överskott gällande integrationsverksamheten om ca 16 mnkr. Kommunen har erhållit återsökta bidrag avseende kostnader så långt tillbaka som 2015. Dessutom fastställde kommunfullmäktige i bokslutet 2016 att inte bokföra 2016 års överskott avseende integrationsverksamheten på resultatet och även dessa finns till viss del i årets resultat.

Ett överskott finns också avseende skatter och bidrag om 7,8 mnkr. Lekebergs kommun lämnar ett överskott gentemot budget gällande den allmänna kommunalskatten, inkomstutjämningen och den kommunala fastighetsavgiften, medan ett underskott aviseras avseende inkomstutjämningen. Kommunen har också erhållit så kallad byggbonus om 2,2 mnkr, extra bidrag för ensamkommande barn om 0,5 mnkr och Välfärdsmiljonerna om 1,8 mnkr. Utöver det visar kommunens arbetsgivaravgifter ett överskott om 2,7 mnkr.

Dessutom visar kommunens verksamheter ett överskott jämfört med budget om totalt 4,4 mnkr.

Bokslut

I den kommunala årsredovisningen sammanfattas verksamheternas utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut för Lekebergs kommun samt för koncernen Lekebergs kommun, där ingår det helägda Lekebergs Kommunala Holding AB.

Budget

Budgeten är ett ekonomiskt handlingsprogram (politiskt styrinstrument). Syftet med budgetering är att planera för vilka verksamheter som skall bedrivas. Vidare skall budgeten ge information om vilka verksamheter man bedriver och vilka verksamheter man planerar att bedriva i framtiden. Budgeten skall styra verksamheterna ur ekonomisk synvinkel med beaktande av gällande lagar och förordningar.

Årsbudgeten visar detaljerad resursfördelning och planåren visar förändringar över tiden. Att planera för framtida förändringar underlättar den ekonomiska planeringen och politiska beslut. Driftbudgeten visar förväntad kostnad och intäkt i den dagliga driften. Investeringsbudgeten visar vilka investeringar som är planerade i verksamheten.


Klicka för att förstora.

Klicka för att förstora.

Diagrammet visar kommunens verksamheters nettokostnader fördelat på en "100-lapp".