Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Samtal om Mullhyttans utveckling

I februari 2018 bjöd Lekebergs kommun in till ett samtal om Mullhyttans utveckling. Deltog från kommunen gjorde Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, och Martin Willén, kommundirektör.

Vi vill tacka alla som deltog på mötet i Mullhyttan och som bidrog till en mycket givande diskussion. Vår ambition är att göra dessa möten till årligt återkommande träffar.

Många frågor under mötet handlade om underhåll av vägar samt utökning av tillgängligheten för kollektivtrafiken i form av fler turer, fler busskurer vid hållplatser som inte har det idag samt önskemål om sopkorgar vid busshållplatserna.

Kollektivtrafik

Samlat svar kring frågor om turer, tidtabeller och busshållplatser. Vi driver frågan angående kollektivtrafikens tillgänglighet i våra kontakter med Region Örebro Län som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Här kan du läsa kommunens synpunkter på Länstrafikens förslag till ny tidtabellsplanering. Word, 226.5 kB. 
Yttrandet är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande, Wendla Thorstensson, och skickades till Region Örebro län i mars 2018 efter att Lekebergs kommun fått se det förslag på förändringar som Länstrafiken tagit fram.

Här kan du läsa en skrivelse som Lekebergs kommun gjorde till Region Örebro län/Länstrafiken gällande kollektivtrafiken i Lekebergs kommun. Word, 224.1 kB.

Vägar

I Mulhyttan finns inga vägar med kommunalt väghållaransvar. Ansvaret för de vägar som finns i Mullhyttan ligger hos privata fastighetsägare, samfällighetsföreningar eller Trafikverket.

Den som ansvarar för en väg är väghållare och svarar därmed för drift och underhåll av den aktuella vägen. Därför kommer vi att vidarebefordra era önskemål om cykelbana till Fjugesta, övergångställe vid ICA, hastighetssänkande åtgärder på 204:an genom Mullhyttan samt skyltning till Mullhyttan från E18 till Trafikverket som är väghållare för de berörda sträckorna.

Vi fick under kvällen även frågor om kommunen kan överta ansvaret för en väg från till exempel en samfällighetsförening. Att lämna över ansvaret för en väg är ofta förknippat med höga kostnader för en samfällighet. Kommunen övertar i regel inte vägar som inte är i gott skick, vilket gäller ytskikt men också status på underbyggnad och vägkropp. Eftersom ett övertagande av väg medför att ansvaret för drift och underhåll av vägen överförs, brukar även en värdering av dessa kostnader genomföras, ju sämre status på vägen desto högre kostnader för överlämnandet av vägen.

Frågor och funderingar som diskuterades under mötet

Samlingslokalen i Furuhöjden är viktig, de boende skulle vilja kunna hyra den gratis, är det möjligt?

I dagsläget är det kommunen som hyr samlingslokalen av Lekebergsbostäder, LeBo, och vi har ingen möjlighet att beroende på bostadsadress ge vissa medborgare fördelar som andra inte har. Vi har dock inlett en diskussion med LeBo och uppmanat dem att undersöka intresset hos deras hyresgäster på Furuhöjden av att nyttjandet av samlingslokalen skulle ingå i ordinarie hyra. 

Solcellspark istället för vindkraftspark?

Solceller är i dagsläget en riskinvestering och inget kommunen vill använda skattemedel till för att förverkliga. Kommunen är dock positiv till externa förfrågningar. Har man som privatperson eller företag frågor om energi och olika tekniker kan man kontakta Energi och klimatrådgivarna.

Hur arbetar kommunen med marknadsföring av naturturism?

Genom www.visitlekeberg.se samt genom våra elva turistserviceplatser; så kallade InfoPoints och genom www.lekeberg.se – samtliga företag inom näringen bidrar till att marknadsföra naturturism. Ett antal företag har gått samman för att söka medel för att utveckla besöksnäringen ytterligare. Den politiska viljan är att möjliggöra och inte nödvändigtvis vara utförare.

Ställplatser för husbilar önskas

I dagsläget finns ingen utvecklingsbudget för turismen i kommunen. Platsen har en stor potential, men det är också förknippat med kostnader om man vill ha de faciliteter som krävs för att hantera gråvatten, avlopp med mera. Att anordna en ställplats med VA- anslutning, gråvattenhantering, möjligheter till el och faciliteter kostar ca 1-1,5 miljon.

Jämförelser har gjorts med andra närliggande kommuner och förslaget har setts över tidigare. Kostnaden är för stor i relation till budgeterade medel. Det finns möjligheter för en entreprenör att göra denna investering alternativt att man undersöker om föreningslivet är intresserade av att utveckla tillgängligheten till en potentiell ställplats. Att enbart utveckla ställplatser med el är inte lika kostbart men då bör en riskanalys göras för hur besökare hanterar gråvatten och avloppsfrågan.

Fler bostäder, gärna marknära i form av radhus.

Vi har planberedskap som innebär att det finns möjlighet för intresserade aktörer att bygga 21 lägenheter vid Sandgrensbacke.

Belysningen vid skolan och belysningen vid elljusspåret lyser hela nätterna, kan man inte stänga av den?

Detta problem ska vara åtgärdat, om man upptäcker fel är vi tacksamma om man gör en felanmälan till Kontaktcenters telefon: 0585-487 00, eller e-post: kontaktcenter@lekeberg.se 

Park vid stora trädet vid Skogsstigen, fler eller förbättrade lekplatser, även för vuxna samt fler korgar för hundbajs och rastgård för hundar önskas.

Vi tycker att det här en bra idé som vi kommer att utreda vidare. I dagsläget finns inga budgeterade investeringar för detta. När det gäller lekplatser för vuxna har Mullhyttans IF tilldelats ekonomiska medel bland annat för att anlägga ett utegym. Kommunen har även bidragit med utrustning till utegymmet. Vi ser mycket positivt på den här typen av initiativ från civilsamhället och medverkar gärna på de sätt vi kan till att förverkliga de idéer som finns.

Locka företag till Mullhyttan.

Lekebergs kommun arbetar aktivt med näringslivsfrågor och näringslivsutveckling och detta inbegriper entreprenörskap, nyföretagande, vård av befintliga företag, investering och etableringsfrågor, mark- och lokalfrågor, infrastruktur, kommunikationsfrågor, dialog mellan kommun – näringsliv, mötesarenor med mera.

Lekebergs kommun ingår i Business Region Örebro, där vi tillsammans med länets övriga kommuner samarbetar kring bland annat investering och etablering. I BRO jobbar vi proaktivt med att attrahera nya företag till regionen. I Lekebergs kommun blir vård av befintliga företag högst relevant då företag som trivs också attraherar nya företag.

När det sedan verkligen gäller är det företagen själva som väljer var de vill etablera sig och just nu är trycket i Fjugesta. För att växa ytterligare krävs mer industrimark och detta är nu lyft som en fråga och detaljplanering har inletts.

Samtliga företagare i Mullhyttan är välkomna till våra företagarfrukostar som äger rum nio gånger om året. Där för vi diskussioner om utveckling och samverkan på en rad olika områden.

Dåligt underhåll av skolan och dålig entrésituation på skolan speciellt för de mindre barnen.

Kommunstyrelsen har begärt in underhållsplaner för de kommunala verksamhetslokalerna från LeKo (Lekebergs kommunfastigheter) och har ambitionen att öka transparensen i den här processen. Att skapa ordning vid skolans entréer är en verksamhetsfråga men så klart kan det finnas saker som fastighetsägaren kan hjälpa till med för att förbättra situationen och är då en diskussion mellan verksamhetsledning och fastighetsägaren.

Skydda områdena vid Trollkarlssjön och Borgarsjön.

Det är mycket fina områden som nämns och kommunen värdesätter dessa och tycker att de är viktiga rekreativa områden i kommunen. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som fattar beslut om nya Naturreservat.

Äldreboende med möjlighet för ortens gamla att bo kvar. Även lägenheter med särskild service lyftes fram.

Vi kommer inför framtida beslut om nybyggnation av till exempel äldreboenden självklart göra en analys av de behov som finns och var byggnationen skulle göra mest nytta. I dagsläget är det inte aktuellt med ytterligare vårdboenden eller lägenheter med särskild service, men med en växande befolkning ökar också behovet av denna typ av byggnation.

Återkoppling angående trygghetsvandringar och arbete som genomförts tillsammans med Länsstyrelsen.

Sydnärkes Folkhälsoteam genomförde trygghetsvandringar i Mullhyttan. Här kan du läsa mer om trygghetsvandringarna. Sidan kommer att uppdateras med mer information om processen och vad som har hänt sen trygghetsvandringarna genomfördes.

Upprustning av badplatser vid Multen, speciellt Brogarland samt önskemål om båtramp vid Stockås.

Här hittar du information om de badplatser som finns i kommunen och där finns också information om vem som ansvarar för skötseln vid de olika baden.

När det gäller båtramp eller upprustning av kommunala badplatser finns det i dagsläget inga budgeterade investeringar av den typen. Under hösten varje år fattar kommunfullmäktige beslut om budgetramar för de olika nämnderna. Nämnderna tar sedan beslut om hur medlen ska fördelas inom respektive verksamhet.