Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Samtal om Lannas utveckling

Den 18 oktober bjöd Lekebergs kommun in till ett samtal om Lannas utveckling. Deltog från kommunen gjorde Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, och Martin Willén, kommundirektör. Cirka 200 personer kom och deltog i samtalet som hölls på Hidinge skola.

Under samtalet ställdes några frågor som inte fick några svar under kvällen. Dessa frågor och synpunkter finns samlade här:

Synpunkter gällande Skrantås lekplats

För att få in skugga över lekplatsen så satte kommunen upp en tältduk. Tyvärr blåste den sönder första tillfället med kraftigare vind. Att sätta upp en ny duk ansågs inte vara ett bra förslag, då konstruktionen visade sig vara för bräcklig. Ett större arbete är påbörjat med att se över kommunens planering av infrastruktur, där den fördjupade grönstrukturplanen för Lannaområdet är prioriterad. Frågor som står på tur är allmän plats (torg och lekplatser), skogsförvaltningen och trafiksäkerhetsåtgärder.

Fundering om gällande hastighet på Vretavägen

Idag är den beslutade hastigheten för Vretavägen 40 km/h på vägen, men skyltningen säger 30 km/h. Det innebär att vägen idag är felskyltad. Lekebergs kommun arbetar för att överta Vretavägen från Trafikverket som är den myndighet som ansvarar för vägen idag.

Gång- och cykelbanan som kommer från Carl-Jan Granqvists väg, varför tar den slut vid Sörgården?

Då gång- och cykelykelbanan (GC-banan) idag löper längs Carl-Jan Granqvists vägs norra sida skulle en förlängning av GC-banan innebära att den skulle korsa infarterna till Sör- och Norrgården. En sådan lösning är inte den bästa ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då GC-banan i det fallet skulle korsas av många bilar till och från förskolorna på morgonen och eftermiddagen. Kommunen jobbar därför med att få till en lösning med en korsning av, och sedan fortsatt dragning av GC-banan söder om Carl-Jan Granqvists väg men tyvärr har det varit svårt att få till på grund av att kommunen inte äger marken. Eftersom den nuvarande lösningen, där GC-banan upphör vid Sörgården, inte heller är trafiksäker arbetar kommunen även med ett alternativ som innebär att GC-banan förlängs norr om vägen och korsar infarterna till de två förskolorna. Finansieringen av CG-banan ingår i kommunens asfaltsplan.

Hur går det till när detaljplaner tas fram? Exempelvis så har en cykelväg dragits över en k-märkt stenmur.

Att en cykelväg dras genom en stenmur är inte helt ovanligt. Generellt brukar en sådan åtgärd kräva en förlängning muren motsvarande den längd som tas bort i den passage som skapas. Om den berörda stenmuren är klassad som nyckelbiotop eller har annat skydd krävs att Länsstyrelsen ger sitt tillstånd innan åtgärden kan ske.

Sidan kommer att uppdateras.