Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Demokration 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen.

Satsningen handlar om att uppmärksamma och hylla de som kämpade för demokratins fullständiga genombrott i Sverige, men också om vår framtida demokrati.

Vi kan inte inte ta vår demokrati för given, utan återigen är det dags att påminna oss om varför vi har demokrati och hur skör den kan vara. Att värna demokrati, öppenhet och yttrandefrihet kräver kunskap och engagemang, inte bara hos politiskt förtroendevalda, utan hos var och en av oss.

Lekebergs kommun bildades år 1995 efter att i många år tillhört Örebro kommun. Här kan du läsa mer om Lekebergs historia och om vår väg mot den kommun vi är idag.

I en demokrati utgår all offentlig makt från folket. I en kommun är det kommunfullmäktige som har den yttersta beslutanderätten. Kommunfullmäktige är således det högsta beslutande organet i kommunen. Där fattas beslut om kommunalskatten, budget, vissa taxor och avgifter, viktiga styrdokument, detaljplaner och andra viktiga frågor. De förtroendevalda politikerna som sitter i kommunfullmäktige är valda av kommunens medborgare. Det är antalet röster partiet får i valet som styr sedan hur många mandat, platser, de får i kommunfullmäktige.

Här hittar du information om Lekebergs kommuns politiska organisation.

Lekebergs kommun har undertecknat en deklaration för en starkare demokrati. Deklarationen undertecknades den 17 september 2020 av kommunfullmäktiges ordförande Mikael Bergdahl och av Peter Öhrn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år. Här kan du ta del av deklarationen i sin helhet. Pdf, 563.9 kB.

Deklarationens åtagande för Lekebergs kommun lyder såhär:

”Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.”

I samband med undertecknandet av deklarationen formulerades ett antal aktiviteter som Lekebergs kommun avser genomföra under 2021 för att bidra till en stärkt demokrati. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • utställning som uppmärksammar demokratin 100 år
  • ökad politisk närvaro i kommunens verksamheter
  • höga ambitioner kring kommunikation och dialog med medborgarna i översiktsplansarbete
  • använda och utveckla våra informationskanaler för att sprida kunskap och information om demokratin

Demokratin kommer att firas på flera sätt och på flera håll i landet.

Den 20-24 september äger Demokrativeckan rum i Örebro län. Då kommer även Demokratistugan, som är ett mobilt kunskapscenter, att finnas på Stortorget i Örebro om det är möjligt med anledning av pandemin. Läs mer om programmet för Örebro läns demokrativecka på Länsstyrelsens hemsida.

I Lekebergs kommun kan du som medborgare lämna medborgarförslag. Du kan även lämna synpunkter på sådant som redan finns i kommunen men som du tror skulle kunna förbättras. Läs mer och skicka in ditt förslag.