Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 2021-09-27 kl. 18:30

Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.

För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.

Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
4. Interpellationer och enkla frågor
5. Information från revisorerna
6. Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun
7. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
8. Redovisning av partistöd 2020samt beslut om utbetalning av partistöd för 2022
9. Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021
10. Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag första halvåret 2021
11. Svar på motion från Liberalerna om att upprätta en handlingsplan för suicidprevention
12. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att säkerställa kunskaper i svenska bland skol-, vård- och omsorgspersonal
13. Meddelanden för kännedom
14. Valärenden
15. Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden
16. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i socialnämnden, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ledamot krisledningsnämnden
17. Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Senast publicerad: