Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Skolbuss som åker på en väg.

Skolskjuts i grundskola, grundsärskola och förskoleklass

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i.

Aktuell information

I höst genomför Lekebergs kommun en förändring av skolskjutsen. Förändringen sker i samarbete med Länstrafiken och i samband med att kollektivtrafiken byggs ut.

Skjutsarna sker med både linjetrafik och unika skolskjutsar, den konkreta planeringen görs av Länstrafiken. Skolskjutsarna kommer, som tidigare, att köras av Lindbergs buss.

Observera att det inte är några ändringar i skolskjutsreglerna, utan det som gäller idag gäller även i höst. Mer om rätt till skolskjuts kan du läsa i skolskjutsreglerna längre ner på denna sida.

Om ditt barn har beviljats skolskjuts och du har frågor om hållplatser eller annat praktiskt ska du kontakta Länstrafikens kundservice på telefonnummer 0771-55 30 00 eller e-post: skola.lekeberg@lanstrafiken.se

Busskort

Elever som har beviljats busskort kan hämta ut sina busskort följande datum:
Måndag 7 augusti klockan 13-16.30.
Torsdag 10 augusti klockan 16-19.
Busskorten hämtas i kommunhusets reception på bangatan 7.
Observera att det är endast är elever som går i grundskolan (ej gymnasiet) och som kommer att åka linjetrafik som kan hämta ut busskort.

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun och går i förskoleklass, grundskola eller särskola. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts.


Läs skolskjutsreglerna i sin helhet (Pdf)PDF

Bedömning om rätt till skolskjuts

Utgångspunkter för bedömning om rätt till skolskjuts föreligger är:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Prövning av rätten till skolskjuts sker individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de regler och bestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Vid bedömning om rätt till skolskjuts tas även hänsyn till vad som kan anses vara ett rimligt föräldraansvar när det gäller att följa barnet till skolan eller hållplatsen.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Elev i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola minst är:

 • Åk                                    0-3                               2 km
 • Åk                                    4-6                               3 km
 • Åk                                    7-9                               4 km

  Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla.

Avstånd mellan hemmet och hållplatsen

Om elev är berättigad till skolskjuts skall avståndet till närmaste busshållplats uppgå till högst:

 • Åk                                    0-3                               2 km                                               
 • Åk                                    4-6                               2 km                                               
 • Åk                                    7-9                               3 km

Ansöka om skolskjuts

Om faställda avståndskrav är uppfyllda för eleven behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts.
Vårdnadshavare måste skriftligen ansöka om skolskjuts om avståndskraven inte är uppfyllda men vårdnadshavare anser att det finns andra orsaker som berättigar skolskjuts, exempelvis trafikfarlig väg.

Ansökan om skolskjuts ska göras senast 15 april av vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Om skolskjutsansökan görs under pågående läsår ska ansökan lämnas minst 14 dagar innan skolskjutsning kan påbörjas.

Ansök om skolskjuts

Trafikförhållanden

Skolskjuts kan beviljas om vägen anses farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Läs mer om detta i skolskjutsreglerna.

Funktionsnedsättning

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska relevant underlag för bedömningen bifogas.  Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande från läkare etc. En individuell, särskild bedömning görs avseende på vilket sätt funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Annan särskild omständighet

Om skolskjuts inte kan beviljas utifrån ovanstående kriterier kan vårdnadshavare som vill åberopa andra skäl till att skolskjuts beviljas lämna in ansökan med underlag.

Folkbokförd i annan kommun

Elev som är folkbokförd i annan kommun och går i skola i Lekebergs kommun är ej berättigad till skolskjuts.

Växelvis boende

Växelvis boende avser elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna i Lekebergs kommun och har detta som ett fast och varaktigt arrangemang. Boendet ska vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna styrka att det växelvisa boendet är ett fast arrangemang genom exempelvis uppvisande av dom eller beslut, avtal eller fast schema. En av vårdnadshavarna ska ha sin adress i elevens skolas upptagningsområde. Den andra vårdnadshavaren kan bo i en annan skolas upptagningsområde inom kommunen. Skolskjuts ges inte till/från vårdnadshavare som bor i en annan kommun. Du kan läsa mer i reglerna.

Val av annan skola

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i eller annan kommuns grundskola, med stöd av skollagen 10 kap 25-27 §§.