Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Vårdnadsbidraget avskaffas
1 februari 2016

Möjligheten att söka vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016. Den 18 november sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas.

Betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (PDF, nytt fönster)

De familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång att får behålla vårdnadsbidraget beslutsperioden ut.

Huvudsakliga lagändringar

  • Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.
  • Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut.1. Grundläggande förutsättningar

Lekebergs kommun erbjuder från och med den 1 juli 2010 ett skattefritt vårdnadsbidrag som uppgår till 3000 kronor per barn och kalendermånad, för barn som har fyllt ett men inte tre år.

Villkor 

•att barnet är folkbokfört i kommunen

•att barnet har samma folkbokföringsadress som minst en av vårdnadshavarna

•att barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet (inklusive pedagogisk omsorg)

•att vårdnadshavare tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå.

2. Hinder för vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag får inte lämnas till hushåll där vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo/reg partner som bor ihop med vårdnadshavaren får ersättning i form av:

•föräldrapenning för barnet eller för syskon

•arbetslöshetsersättning

•aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

•sjukpenning eller rehabiliteringspenning som ersatts för längre tid än 365 dagar

•sjukpenning omedelbart efter arbetslöshetsersättning

•sjukersättning eller aktivitetsersättning

•ålderspension eller äldreförsörjningsstöd

•introduktionsersättning

3. Förvärvsarbete

Vårdnadshavare kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag under förutsättning att barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet.

4. Äldre syskon

De som har vårdnadsbidrag räknas som föräldralediga och får lämna äldre syskon 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet, dock ej i fritidshemsverksamhet.

5. Adoption

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som tidpunkt för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgränsen för vårdnadsbidrag. Bidrag får lämnas för högst två år och endast för barn som inte fyllt fem år. (Dessa regler gäller inte adoption av den andra makens barn.)

6. Ansökan

För att kunna söka vårdnadsbidrag ska vårdnadshavare vara folkbokförd tillsammans med barnet i Lekebergs kommun. Ansökan om vårdnadsbidrag görs på särskild blankett. Ansökningsblanketten ska skickas in till kommunen senast en månad före önskad bidragsperiod. Vårdnadshavaren ska lämna ett intyg från Försäkringskassan tillsammans med ansökan, som visar att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har lämnats för motsvarande 250 hela dagar eller mer, på sjukpenning- eller grundnivå.

Vårdnadshavaren ska även lämna uppgifter, i förekommande fall, om vilken arbetslöshetskassa man tillhör.

7. Omfattning

Vårdnadsbidraget skall ha en omfattning av minst två månader och vid förlängning av vårdnadsbidraget skall det anmälas en månad i förväg. Bidraget skall omfattas av minst två månader även vid förlängning.

8. Anmälningsskyldighet och återkrav

Ändrade förhållanden som påverkar rätt till vårdnadsbidrag ska omgående anmälas till kommunen. Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

9. Uppsägning

Vårdnadsbidraget upphör automatiskt när barnet fyller tre år eller vid det tidigare datum som den sökande anger på ansökningsblanketten. Uppsägning vid annan tidpunkt görs skriftligt på en särskild blankett.

Om vårdnadsbidraget sägs upp på begäran av bidragsmottagaren, får kommunen inte på nytt utge vårdnadsbidrag för samma barn förrän en tid av fyra kalendermånader har förflutit. Detta gäller inte om vårdnadsbidrag inte ska lämnas av anledningar enligt avsnitt 2.

10. Åldersregeln

Bidraget utbetalas tidigast från och med månaden efter att barnet har fyllt ett år och längst till och med den månad då barnet fyller 3 år. För adoptivbarn kan särskilda åldersregler gälla.

11. Utbetalning

Vårdnadsbidraget utbetalas med 3 000 kronor per barn och månad och utges endast för hel kalendermånad. Utbetalning sker den 25:e eller närmast påföljande vardag nästföljande månad, beviljat bidrag för januari betalas ut omkring den 25:e februari. Vårdnadsbidraget får, efter anmälan av båda vårdnadshavarna, delas så att bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavare.

12. Övrigt

Vårdnadsbidraget är ej en pensionsgrundande inkomst. Vårdnadsbidraget räknas som inkomst vid prövning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt vid prövning av rätt till bostadsbidrag.

13. Överklagande

Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Uppsägning

Uppsägning av vårdnadsbidragPDF