Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående projekt (Teknik och service)

Nya busshållplatser längs väg 204

Trafikverket, på uppdrag av Länstrafiken Region Örebro län, har påbörjat arbetet med att anlägga en rad nya busshållplatser längs väg 204, Knistavägen och i Fjugesta. Arbetet kommer att pågå under hösten/vintern 2017 fram till våren 2018. Detta är ett led i att göra busshållplatserna mer trafiksäkra och tillgängliga för de resande. I Lekebergs kommun är det följande platser som får ny alternativt ombyggd hållplats; Brotorpskorset (v 204), Knista by (v 561), Tinghuset i Fjugesta (Fjugesta Letstig), Sannabadet/trekanten i Fjugesta. Under vecka 32 startade arbetet med den nya busshållplasen i anslutnig till Brotorpskorset och den av kommunen nyanlaggda pendlarparkeringen. Upphandlad entreprenör är NCC.

Ny beläggning/asfalt på väg 562 i Lanna

Under perioden v 32-35 kommer Trafikverket som är väghållaransvarig anlägga ny beläggning/asfalt på väg 562 (Lannavägen) i Lanna. lekebergs kommun välkomnar detta då underhållsbehovet på vägen varit stort under en längre tid.

Enligt den dialog som förs mellan kommunen och Trafikverket så har kommunen fått information om att Trafikverket under 2017 även planerar beläggningsarbeten/ny asfalt på del av väg 566 (Hidingevägen mellan korsningen med v 562 och korsningen till v 567) samt på väg 567 (Vretavägen) mellan v 566 och gamla E18.

Kontroll och fastställande av fastighetsgränser i Fjugesta tätort

För att klarlägga gränser mellan kommunal mark och övriga fastigheter i Fjugesta tätort kommer kontrollmätning och uppmärkning ske. Prioriterade områden är Geijers äng, Bergavägen, banvallen, allmän platsmark i södra Fjugesta.

Syftet är att kommunen ska kunna ta skötselansvar samt att otillbörligt nyttjande av mark ska undvikas. Kommunmedborgare/företagare som vet att ni nyttjar kommunens allmänna platsmark, t ex för uppställnig av fordon eller upplag av "bråte", uppmanas att snarast flytta dessa. Under hösten 2017 kommer samtliga berörda fastighetsägare att kontaktas av kommunen i syfte att klarlägga gällande fastighetsgränser.

Önskar du veta mera, vänligen kontakta; teknisk chef Mats Turesson, 0585-487 21

Test av ny typ av fartbegränsningar på Sveagatan i Fjugesta - kommunen önskar era synpunkter

Kommunen kommer att placera ut en ny typ av fartbegränsningar på Sveagatan i Fjugesta. Dessa placeras i form av "gupp" ovanpå körbanan och avgränsas med reflexpollare. Kommunen har förhoppningen att trafiksäkerheten genom detta blir tillfredsställande samtidigt som nödvändig tillgänglighet bibehålls. OBS: Under testperioden kommer det att finnas både "gupp" och de tidigare cementblocken som bildar serpentiner.

Det inkommer då och då synpunkter till kommunen om att man upplever trafiksituationen som osäker, farlig eller störande på olika platser i kommunen. Dels hör medborgare av sig om upplevd fortkörnig på olika platser, dels önskar medborgare olika typer av fartbegränsningar men samtidigt vill andra medborgare absolut inte ha infrastrukturella fartbegränsnigar då de bedöms störa framkomlighet, skapa buller etc. Hur man upplever trafiksituationen är alltså mycket varierande och det är svårt att uppfatta att det finns en enad uppfattnig av vad som är önskvärt eller inte respektive vad som är rätt och fel.

Kommunen välkomnar därför mer av medborgarnas synpunkter och förslag via det formulär som finns på kommunens hemsida (där man kan lämna synpunkter till Kommunstyrelseförvaltningen) eller via direkt epost till: information.lekeberg@lekeberg.se

Önskar du veta mera, vänligen kontakta: teknisk chef Mats Turesson, 0585-487 21

Ny vattenledning mellan Örebro vattenverk och Fjugesta vattentorn

Arbetet med att anlägga en ny vattenledning från Örebro till Fjugesta startade under 2015 med projektering och förberedelsearbeten. Lantmäteriet beslutat om ”ledningsrätt” längs sträckan där ledningen ska anläggas. Under 2016 har röjning av skog, geotekniska undersökningar och arkeologiska undersökningar genomförts, detta kompletteras till del även under 2017.

I perioden januari till maj fortsätter projekteringsarbetet och arbetet med att upprätta upphandlingsunderlag. Planen är att upphandling av utförarentreprenaden utlyses efter sommaren 2017. Byggstart är planerad att starta under hösten 2017.

Projektet genomförs i samverkan mellan Örebro och Lekebergs kommuner. Upphandlad projektör är WSP Group AB.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Under 2017 kommer kommunalt avlopp och kompletterande vatten-nät byggas ut för 17 st fastigheter inom Vretavägens va-verksamhetsområde (mellan G:a E 18 och Lanna Lodge).

Projektering är genomförd, projektör är WSP Group AB. Kommunen utvärderar nu projektunderlaget inför beslut om fortsättning. Information är utsckickad till berörda fastighetsägare samt avtal om nyttjanderätt för att kunna anlägga ledningen.

Det är fortfarande några fastighetsägare som inte skrivit under och skickat åter nyttjanderättsavtalen. Arbetet fortsättar först då avtal tecknats av samtliga berörda.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen

Arbetet med att ansluta Kvistbro-Gropen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är nu utfört. Arbetet har tyvärr mötts av en mängd utmaningar som olyckligtvis både försenat och fördyrat projektet.

Anläggningen uppfyller ännu inte de krav som ställts för att den ska kunna godkännas, det som är orsaken till detta är att det på några platser i vattenlednigsnätet inte kunnat nå det vattentryck som är förväntat. Kommunen har ställt krav på att projektör och byggledning (Sweco) att klarlägga orsak och lösning för detta.

Då ledningsdragningen är utförd och serviser är anlagda kan berörda fastighetsägare påbörja arbetet med att ansluta sig till respektive servis (som finns vid fastighetsgräns). Kontakta kommunen, Stein-Tore enl nedan. Påkoppling av vatten och avloppsfunktion, inkl installation av vattenmätare, kommer att kunna ske efter kommunens godkännande. Formulär för anmälan om anslutning finns på kommunens hemsida.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84, stein-tore.johnsen@lekeberg.se

Pendlarparkering vid Brotorpskorset

Pendlarparkeringen är uppförd. Det som återstår är belysningen och väderskyddat cykelställ som kommer på plats så snart vi erhållit leverans från leverantören.

Projektet finansieras genom statlig finansiering i syfte att främja kollektivt resande.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-489 84

Pendlarparkering vid Hagakorset (v 204/562)

Kommunen har erhållit statlig finansiering för att anlägga pendlarparkering vid Hagakorset. Det är samma typ av finansiering som kommunen fått för pendlarparkering i Brotorpskorset.

På grund av att de infrastrukturåtgärder som Trafikverket planerar att vidta vid Hagakorset dröjer så har beslut tagits att Lekebergs kommun under 2017 anlägger pendlarparkering på platsen. Arbete pågår nu med att ta fram underlag för upphandling av utförarentreprenad.

Parkeringen kommer att anläggas söder om v 204 i anslutning till Hidinegbrovägen och gamla banvallen. På platsen är skogen redan avverkad.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Anläggande av ny vägförbindelse mellan v 566 och v 204/562 m.m.

Sedan tidigare år finns beslut taget och resurser planerade för att anlägga en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. Kommunstyrelsen har 2016 fattat beslut om att upprätta detaljplan för detta ändamål samt för att möjliggöra villabebyggelse och va-anläggning i anslutande område till ny vägsräckning. Detta har sin grund bland annat genom att markägare i området önskat exploatera del av sin mark för villabebyggelse.

Som en inledande del av detaljplanearbetet har kommunen beställt en teknisk vägutredning i syfte att få underlag för den exakta sträckning av vägen som är mest lämplig ur tekniskt och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Den utredda vägsträckningen kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. DEn kommer även att ge underlag för fortsatta arkeologiska undersökningar.

Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017/2018 i sedvanlig demokratisk process med samråds-och granskningsförfarande inkluderat ett inledande samrådsmöte.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Fjugesta Södra

I området pågår, genom Lekebergs Kommunfastigheter AB, byggnation av LSS-bostäder om 12 st lägenheter med planerat färdigställande efter sommaren..

Sedan april har Lekebergs Måleri & Entreprenad AB som påbörjat att uppföra 12 st lägenheter i parhus samt 18 st smålägenheter (till del trygghetsboende) i radhus på omdrået mellan LSS boendet och vattenverket.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Dagvattenhantering för norra delen av Fjugesta

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB att genomföra en förstudie avseende hur dagvattenrening kan ske för norra delen av Fjugesta. Uppdraget är slutrapporterat och anlägandet kommer att utföras under höstern/vintern med start direkt efter att skörden är genomförd. Samråd mellan kommun och arrendatron som brukar berörd mark är genomförd.

Anläggningen innebär att nuvarande dikessystem ändras så att vattnet slingrar mer innan det når recepienten Lillån, dessutom kommer ytterligare en fördröjningsdamm att anläggas längs dikesdragningen. Parallelt med vattendraget kommer naturstig att anläggas som binder ihop med nuvarande gångstråk från södra vattenparken.

Önskar du veta mera, kontakta Mats Turesson, 0585-487 21

Grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån)

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB ta fram underlag för en fördjupad Grönstrukturplan avseende området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån). Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Denna fördjupade plan blir en komplettering till kommunens övergripande Grönstrukturplan.

Syftet med denna fördjupade grönstrukturplan är att främja befintlig natur, djurliv o och miljö samt att beskriva möjligheter till framtida samhällsutveckling.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Förbättringar i Fjugesta avloppsreningsverk

Förbättringar avseende avvattning (och rening) av slam genomförs i avloppsreningsverket. Ny slamsug är installerad och slututprovnig av funktionen pågår.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84.

Omfattande arbete med nya detaljplaner

Sydnärkes Byggförvaltning i samverkan med Lekebergs kommun bedriver ett omfattande arbete med att ta detaljplaner för kommunens behov. Det innebär förändringar i gällande planer för att motsvara de krav som finns idag och framtagande av helt nya planer, främst i Hidinge-Lannaområdet.

Planeringen är nödvändig både för att möte behovet av bostäder, kommunal service och för ny infratstruktur.

 Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21