Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående projekt

Följande projekt arbetar vi med just nu.

Ny vattenledning mellan Örebro vattenverk och Fjugesta vattentorn

Arbetet med att anlägga en ny vattenledning från Örebro till Fjugesta startade under 2015 med projektering och förberedelsearbeten. Lantmäteriet beslutat om ”ledningsrätt” längs sträckan där ledningen ska anläggas. Under 2016 har röjning av skog, geotekniska undersökningar och arkeologiska undersökningar genomförts, detta kompletteras till del även under inledningen av 2017.

I perioden januari till maj fortsätter projekteringsarbetet och arbetet med att upprätta upphandlingsunderlag. Planen är att upphandling av utförarentreprenaden utlyses i slutet av juni månad 2017. Byggstart är planerad att starta under hösten 2017.

Projektet genomförs i samverkan mellan Örebro och Lekebergs kommuner. Upphandlad projektör är WSP Group AB.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Under 2017 kommer kommunalt avlopp och kompletterande vatten-nät byggas ut för 17 st fastigheter inom Vretavägens va-verksamhetsområde (mellan G:a E 18 och Lanna Lodge).

Projekteringen startar i januari månad, projektör är WSP Group AB. Planen är att anläggningen ska var byggd till sommaren 2017. Fastighetsägare i området har fått information om att projektören gör en första kontroll av marken och de faktiska möjligheterna under februari. Kommunen har därefter målet att ingå nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare för att kunna fortsätta anläggandet av anläggningen. Mer om detta kommer i brev till respektive fastighetsägare.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen

Arbetet med att ansluta Kvistbro-Gropen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är nu i sitt slutskede. Arbetet har tyvärr mötts av en mängd utmaningar som olyckligtvis både försenat och fördyrat projektet.

Den 10 januari 2017 kopplas den nya ledningsdragningen ihop med den befintliga ledningen i Gropen. Anläggningen uppfyller dock ännu inte de krav som ställts för att den ska kunna godkännas. Ytterligare utredning och kontroller pågår. Sweco utför i samarbete med utförarentreprenören arbete med att slutföra lösningar och åtgärder för att anläggningen ska kunna godkännas av kommunen.

Projektör och byggledning är Sweco och utförandeentreprenör är Adrianssons Schakt & Transport AB.

Då ledningsdragningen är klar och serviser är anlagda kan berörda fastighetsägare redan nu påbörja arbetet med att ansluta sig till respektive servis (som finns vid fastighetsgräns). Kontakta kommunen, Stein-Tore eller Ingemar enl nedan. Påkoppling av vatten och avloppsfunktion, inkl installation av vattenmätare, kommer att kunna ske efter kommunens godkännande.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84 alt Ingemar Wennlöf, 0585-488 39

Pendlarparkering vid Brotorpskorset

Projektering är genomförd och upphandling pågår för pendlarparkering vid Brotorpskorset. Redan nu är skogen nertagen och geotekniska kontroller har genomförts. Under första kvartalet 2017 kommer upphandling att ske för utförarentreprenad och parkeringen, inkl väderskyddat cykelställ, planeras vara anlagd under våren 2017. Projektör är WSP Group AB.

Projektet finansieras genom statlig finansiering i syfte att främja kollektivt resande.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Pendlarparkering vid Hagakorset (v 204/562)

Kommunen har erhållit statlig finansiering för att anlägga pendlarparkering vid Hagakorset. Det är samma typ av finansiering som kommunen fått för pendlarparkering i Brotorpskorset.

Då det är planerat andra åtgärder i korsningen, där Trafikverket är ansvarig, kommer anläggande av pendlarparkeringen samordnas med övrig utbyggnad. Övriga åtgärder är t ex nya busshållplatslägen, och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen. Trafikverket kommer att ansvara för projektering, upphandling, samordning och utförande.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Anläggande av ny vägförbindelse mellan v 566 och v 204/562 m.m.

Sedan tidigare år finns beslut taget och resurser planerade för att anlägga en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. Kommunstyrelsen har 2016 fattat beslut om att upprätta detaljplan för detta ändamål samt för att möjliggöra villabebyggelse och va-anläggning i anslutande område till ny vägsräckning. Detta har sin grund bland annat genom att markägare i området önskat exploatera del av sin mark för villabebyggelse.

Som en inledande del av detaljplanearbetet har kommunen beställt en teknisk vägutredning i syfte att få underlag för den exakta sträckning av vägen som är mest lämplig ur tekniskt och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Den utredda vägsträckningen kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. DEn kommer även att ge underlag för fortsatta arkeologiska undersökningar.

Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017 i sedvanlig demokratisk process med samråds- och granskningsförfarande inkluderat ett inledande samrådsmöte.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Fjugesta Södra

I området pågår, genom Lekebergs Kommunfastigheter AB, byggnation av LSS-bostäder om 12 st lägenheter.

Förutsatt att beslut fattas i KS om försäljning av tomtmarken kommer byggnation av bostäder att ske på byggrätten väster om LSS-bygget. Det är Lekebergs Måleri & Entreprenad AB som planerar att uppföra 12 st lägenheter i parhus samt 18 st smålägenheter (till del trygghetsboende) i radhus.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Förstudie dagvattenhantering för norra delen av Fjugesta

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB att genomföra en förstudie avseende hur dagvattenrening kan ske för norra delen av Fjugesta. Planen är att komplettera vattenparken, som renar dagvattnet från södra delen av Fjugesta, med ytterligare dagvattenrening norr om nuvarande vattenpark och dagvattendamm.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Ingemar Wennlöf, 0585-488 39

Grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån)

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB ta fram underlag för en fördjupad Grönstrukturplan avseende området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån). Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Denna fördjupade plan blir en komplettering till kommunens övergripande Grönstrukturplan.

Syftet med denna fördjupade grönstrukturplan är att främja befintlig natur, djurliv o och miljö samt att beskriva möjligheter till framtida samhällsutveckling.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Förbättringar i Fjugesta avloppsreningsverk

Förbättringar avseende avvattning (och rening) av slam genomförs i avloppsreningsverket. Ny slamsug är installerad och slututprovnig av funktionen pågår.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Ingemar Wennlöf, 0585-488 39

VA-kontroll i Fjugesta

Under vecka 13 och 14 har omfattande vattenkontroller genomförtsd i Fjugesta tätort där det under en period funnits besvärande vattenläckor under jord. Vecka 13 lokaliserades en stor läcka på Egnahemsgatan och den är nu lagad. Denna vecka forgår kontrollerna och läckor har hittats på Kyrkvägen mellan Nygatan och Bergsgatan. Dessa läckor lags under veckan.

Bedömningen är att dessa läckor var den orsak som resulterat i den kraftigt ökade vattenförbruknigen som noterats i några månader. Vi bedömer att vi från vecka 15 åter har "normal" vattenförbrukning i Fjugesta igen :-).

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84 alt Ingemar Wennlöf, 0585-488 39

VA-utbyggnad väster om Fjugesta samhälle

Kommunen genomför förstudier för att möjliggöra utökning av det kommunala va-nätet i anslutnig till nuvarande tätortsgräns (Knista-Sanna, Sanna gård m.m.)

 Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21