Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Nyhetsbrev Folkhälsoarbete

Nyhetsbrev september 2016

Utifrån den överenskommelse kring psykisk hälsa som finns mellan staten och SKL har nu en handlingsplan tagits fram för Sydnärke (avser fyra kommuner då Laxå tillhör västra länsdelen i detta sammanhang). Nästa steg i processen är implementering av planen som sker via en kick-off den 14 november, då vi tillsammans diskuterar fram hur vi ska göra verklighet av planen.

Under årets folkhälsokonferens Lika för alla? meddelades datum för 2017 års länsdelskonferens. Tyvärr har vi fått veta att många har förhinder att delta på utsatt datum, och vi kommer därför att skicka ut en kort enkät för att kunna planera en så tillgänglig och relevant konferens som möjligt, vi hoppas att ni tar er tid att besvara denna!

En ansökan har nu skickats in till Folkhälsomyndigheten för fortsatt arbete utifrån det förberedande projektet Fråga dom som vet. Fokus i projektansökan är att arbeta fram samverkansstrukturer för det ANDT-preventiva arbetet i Sydnärke, där ungas delaktighet är ett genomsyrande perspektiv. Bakgrunden till ansökan är bland annat en önskan om utökad samverkan i implementeringen av den nya ANDT-strategin, liksom optimering av de resurser som finns att tillgå inom ANDT-arbetet.

Kopplat till den nationella ANDT-strategin har Länsstyrelsen tagit initiativ till kommundialoger kring den regionala ANDT-strategin som är under framtagande. Dessa kommer ske under hösten.

Läs septembers nyhetsbrev i sin helhetPDF

Nyhetsbrev juni 2016

Den 27 maj hölls årets folkhälsokonferens kring temat social hållbarhet: Lika för alla? Överlag var det mycket positiv respons på dagen utifrån vår avslutande mentometerutvärdering, både helhetsintrycket och våra föreläsare fick mycket goda omdömen! Eftersom representationen från kommunerna var lägre än förväntat flaggade vi redan under konferensdagen för ett datum 2017, men tyvärr har vi fått beskedet att den 5 maj kolliderar med kommunledningsgrupp i tre av våra kommuner. Vi återkommer därför med nytt förslag på datum. Under hösten kommer vi även att inventera önskemål på tema inför kommande konferens. Här hittar du länken till konferensdokumentationen, där du hittar samtliga föreläsares presentationer samt bilder från dagen!  

Region Örebro län och Länsstyrelsen arrangerade den 7 juni en träff för samordnare och kontaktpersoner vid länets familjecentraler. Ett flertal inbjudna aktörer höll presentationer kring bland annat nyanlända och integration, kvalitetsarbete på familjecentralen och en modell för systematiskt arbete med levnadsvanor som kallas SAM-verkstad. Resultatet kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet för länets familjecentraler.

I Lekeberg pågår nu ett arbete inom området hälsofrämjande skolutveckling kring Barn, unga och internet. Övergripande handlar det om vad unga gör på nätet till exempel sociala plattformar, kränkande behandling och vilka lagar som gäller. Personalen fortbildas i hur de kan arbeta främjade och förebyggande inom området både internt och med elever och föräldrar. Folkhälsoteamet har haft en föreläsning för personalen på Hidingeskolan.

Läs junis nyhetsbrev i sin helhet (Pdf)PDF

Nyhetsbrev april 2016

Sydnärke folkhälsoteam har utifrån den överenskommelse som gjorts kring psykisk hälsa mellan staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) fått i uppdrag att sammanställa en handlingsplan med prioriterade områden samt kort- och långsiktiga mål för Sydnärke (Askersund, Hallberg, Kumla samt Lekebergs kommun). Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa, med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. Det planeras för ytterligare överenskommelser under 2017 och 2018 med en likartad inriktning.

I Lekeberg pågår just nu en översyn av verksamheten inom bildningsförvaltningen som involverar all personal, ledning samt nämndpolitiker, och även har ambitionen att inkludera barn, elever och föräldrar. Avsikten är att identifiera nuläget med bred delaktighet för att medvetet prioritera långsiktiga utvecklingsområden som avses att jobba med systematiskt. Sydnärke folkhälsoteam har bidragit till underlaget genom att ta fram data från Liv & Hälsa ung på kommunnivå. Arbetet tar sin utgångspunkt i skolinspektionens bedömning 2013, som sammanfattningsvis pekade på att kommunen i de flesta avseenden hade en väl fungerande utbildningsverksamhet, men också att huvudmannen inom området uppföljning och utveckling av utbildningen måste bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen samt dokumentera detta arbete.

Läs aprils nyhetsbrev i sin helhet (Pdf)PDF

Nyhetsbrev februari 2016

Sydnärkes kommuner har beviljats 780 tusen kronor i projektmedel för ett förberedande projekt kring ANDT-prevention Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak). Projektet går under arbetsnamnet ”Fråga dom som vet”, och syftar till att med hjälp av ungas delaktighet och engagemang utveckla nya idéer för det ANDT-förebyggande arbetet på olika arenor. Målet är att ansöka om medel för ett treårigt projekt under 2017-2019 för att praktiskt tillämpa och utvärdera arbetssätt och metod.


Arbetet med att främja den psykiska hälsan bland våra äldre fortsätter, bland annat arrangerade Sydnärke folkhälsoteam en workshop den 4 februari för att identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka samverkan kring äldres psykiska hälsa. Gästtalare var Susanne Rolfner Suvanto som är regeringens särskilda utredare ansvarig för framtagande av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Målgruppen för workshopen var bland annat enhetschefer och verksamhetsnära personal. På eftermiddagen hölls en dialog kring kvalitetsplanens innehåll mellan Susanne Rolfner Suvanto, socialnämndordföranden samt förvaltningschefer.


En utvärdering från Centrum för idrottsforskning (CIF) kring rapporterade deltagare och
träningstillfällen i barn och ungdomsidrotten visade bl.a. att flickors idrottande i Örebro län är lågt i förhållande till stora delar av övriga landet. Utvärderingen har lett till att Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Örebro län initierat ett förändringsarbete kring jämställd idrott. Arbetet önskas ske tillsammans med länets kommuner och idrottsföreningarna i respektive kommun.

Läs februaris nyhetsbrev i sin helhet (Pdf)PDF