Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Uppdateras kontinuerligt: Läckage av dieselolja i Fjugesta

En panncentral på Lekebergs Bioenergi läckte i onsdags morse (10 oktober) ut dieselolja. Stora resurser har lagts på att genomföra saneringsarbeten där oljan läckt ut. Oljan har läckt ut i en del av kommunens avloppssystem, i kommunens avloppsreningsverk och i ett dagvattensystem i Bergaskogen med flöde ner till Lillån, öster om Fjugesta samhälle. Informationen här uppdateras löpande.

Fredag 13 oktober kl.15:30

Saneringsåtgärder fortsätter att göras i både reningsverket och i dagvattensystemet i Bergaskogen och i en begränsad del av Lillån. Sanering genomförs med olika länssystem som stoppar och suger upp oljan, genom tillsatser av biologiskt nedbrytningsämne samt genom fysiska oljefickor i form av tillfälligt grävda dammanordningar.

Oljans utbredning är i nuläget stoppad i Lillån och vidarespridning av olja längs Lillån mot Knista och därefter Svartån bedöms inte kunna ske. Det som försvårar saneringsarbetet är kraftiga vattenflöden, detta medförde extra utmaningar under onsdagnatten och torsdagen. Efter dagens gynnsamma väder visar prognosen på risk för regn i kväll och i natt. Av denna anledning har extra åtgärder tagits under fredagen, bland annat genom anläggande av ytterligare en oljeficka i tillrinnande dike innan det når fram till Lillån. Extra stopp och saneringspositioner har också förberetts, detta för att klara ökade vattenflöden.

Då det nu finns olja (dieselolja klass 1) i delar av vårt avlopp och dagvattensystem så kommer lukten av diesel kunna kännas på olika platser beroende på hur vindarna blåser. Det finns alltså risk för svag diesellukt på andra platser än där olja läckt ut.

Lekebergs kommun har gett uppdrag åt saneringsföretaget Skadeteknik AB att upprätthålla jour under helgen samt att utföra redan planerade kontroller och åtgärder under helgen, detta även under nattetid.

Fredag 13 oktober kl. 10:00

Kommunen har hört att lukten av dieseloljan oroar och väcker naturligtvis frågor hos er som bor här. Vi vill dock lugna er med att berätta att dieseloljan har en väldigt stark lukt och lukten sprids med vinden vilket gör att det kan lukta diesel även där det inte finns någon olja.

Personal finns på plats från kommunen, Skadeteknik AB och miljökontoret på alla tre platser där vi upptäckt olja, det vill säga Vattenparken Lillån, Bergaskogen och vid reningsverket. Vår samlade bedömning är att det är inte en farlig mängd olja som spridits till Vattenparken.

Vid eventuella frågor, kontakta Lekebergs kommun 0585-487 00

Vid akuta ärenden utanför kontorstid, ring 019-18 56 30

Torsdag 12 oktober kl. 16:30

Sanering pågår fortfarande och kommunens Frivilliga Resursgrupp (FRG) har deltagit för att hjälpa till att observera eventuell spridning av den utläckta oljan. Saneringsarbetet bedrivs av kommunens personal med stöd av Skadeteknik AB som tillfört resurser och expertkompetens. Situationen är under kontroll och flera saneringsstationer är utplacerade för att suga upp oljan som läckt ut i dagvattendiket och Lillån. Risken för spridning till enskilda vattentäkter bedöms som mycket låg. Det förorenade vattnet blir sanerat och bedömningen är att arbetet kommer att pågå ytterligare några dagar.


Torsdag 12 oktober kl. 11:20

På grund av kraftigt regn har vattenflödet i dagvattensystemet ökat och oljan har förorenat vattnet i Lillån. Kommunen får hjälp av Skadeteknik i Örebro med större och kraftigare saneringsinsatser för att undvika att det förorenade vattnet sprider sig till Svartån.

För att stoppa spridningen av det kontaminerade vattnet som fanns i dagvattensystemet har det byggts en liten oljeficka vid Bergaskogen för att minska vattenflödet och lättare kunna avlägsna det förorenade vattnet.

Torsdag 12 oktober kl. 08.00

Det har upptäckts att dieselolja läckt ut i intilliggande dagvattensystem. Hur omfattande, är fortfarande svårt att säga då rörelsen i ett dagvattensystem är väldigt beroende på om det regnar eller inte. Utsläppet påverkar inte det kommunala dricksvattnet. Bedömningen i nuläget är att privata vattenbrunnar sannolikt inte heller kommer att påverkas. Detta utreds just nu av kommunen samtidigt som saneringsarbetet fortfarande pågår för fullt

Onsdag 11 oktober kl. 11:00

I onsdags förmiddags kunde man konstatera att olja hamnat i spillvattnet och att kraftig sanering behövdes längs avloppsledningen Klaessonhuset - reningsverket. Saneringsarbetet sattes igång direkt och pågick under resten av dagen.

 

Saneringsstation i Lillån

Saneringsstation i Lillån (Absorbtionslänsar och sjunklänsar)

Oljeficka i Bergaskogen(Tillfällig damm i syfte att mindska vattenflöde och stoppa oljan).

Oljeficka i Bergaskogen(Tillfällig damm i syfte att mindska vattenflöde och stoppa oljan).

Oljeficka i Bergaskogen (Absorbtionslänsar suger upp oljan i tillfällig damm)

Oljeficka i Bergaskogen (Absorbtionslänsar suger upp oljan i tillfällig damm)

Sanering i Bergaskogen (Absorbtionslänsar i dagvattendike).

Sanering i Bergaskogen (Absorbtionslänsar i dagvattendike).

Senast publicerad: 2017-10-13