Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Senaste informationen angående skolskjutsarna  

Uppdaterad måndag 16 oktober

Måndag 16 oktober

Omförhandlingarna mellan Länstrafiken, Region Örebro län och kommunen pågår fortsatt. Senaste mötet var i torsdags, den 12 oktober, och nästa möte är bokat i slutet av den här veckan. Parallellt med det pågår arbete inom kommunen för att så långt som möjligt förbereda för en hel omplanering av skolskjutsarna.

Onsdag 20 september

Det är inte längre lika många som ringer till Lekebergs kommun med frågor om skolskjuts. Arbetet med att hitta en lösning för skolskjutsen pågår fortfarande och det är flera som arbetar med frågan.

Måndag 11 september

Länstrafiken och Lekebergs kommun arbetar i en tät dialog för att skyndsamt hantera den uppkomna situationen. Vi arbetar systematiskt för att hitta bästa lösningen för samtliga sent inkomna ansökningar. I nuläget har vi en ansträngd situation med många inkommande ärenden och fortsatt även ansökningar att hantera såväl på Lekebergs kommun som på Länstrafiken. För närvarande är därför vår handläggningstid längre än normalt.

Det stora antalet nya ansökningar gör att Länstrafiken måste göra en större översyn samtidigt som korrigeringar för exempelvis kortare restider ska göras. Beroende på varierad komplexitet i varje enskilt ärende kan de inte lämna förhandsbesked kring när eller hur ett ärende kommer att vara behandlat eller när skjutslösning kan meddelas vårdnadshavare, men arbetar såsom tidigare uttryckts skyndsamt. Länstrafikens handläggare kommer att kontakta vårdandshavare via post och i vissa förekommande fall försöker även per telefon när ärendet är hanterat.

Gemensamt försöker vi se till elevernas bästa med säkra och trygga skolskjutsar.
Vi beklagar och ber om ursäkt för nuvarande situation.

I Länstrafikens kundforum kan du läsa mer om vad Länstrafiken gör och även ställa frågor.

Tisdag 5 september

Efter kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 30/8 begärde Lekebergs kommun omförhandling av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar med Region Örebro län/Länstrafiken. Parterna möts kontinuerligt. Nämndens förtydliganden av reglerna för skolskjuts har kommunicerats och arbete pågår med vilka konsekvenser de förändringarna medför.

Torsdag 31 augusti

Kommunens skolskjutsregler har idag skrivits om efter det beslut som fattades på gårdagens nämnd. Enligt beslutet har Lekebergs kommun begärt omförhandling med Region Örebro län/Länstrafiken så att dessa regler ska kunna gälla snarast möjligt.
Lekebergs kommuns nya skolskjutsregler.PDF

Onsdag 30 augusti

Vid kultur- och bildnings nämndsammanträde idag beslutades enhälligt om ett antal förändringar och förtydliganden i skolskjutsreglerna som prioriterar elevernas säkerhet och som bland annat innebär att eleverna enbart ska åka skolskjuts och inte linjetrafik, då det till exempel inte kan garanteras sittplats med bälte till alla. Skolskjutsreglerna med de nya förändringarna kommer att publiceras under morgondagen.  

Lekebergs kommun påkallar utifrån beslutet omförhandling av avtalet med Region Örebro län och att det sker skyndsamt för att dessa förändringar ska genomföras.

Tisdag 29 augusti

Det har kommit in synpunkter på att linje 525 har varit försenad. Orsaken till förseningarna är ett pågående vägarbete efter sträckan. Bussarna får stå och invänta lots ibland upp till 20 minuter, detta kommer troligtvis pågå ca 14 dagar till, enligt den information som kommunen har fått. Vägarbetet sträcker sig förbi Södra Folkavi, de lägger om hela vägen fram till Götabro. Så det är problem med både linje 524 och 525.

Imorgon kommer kultur- och bildningsnämnden att ha sammanträde, där en av punkterna kommer att vara skolskjutsen.

Måndag 28 augusti

Det är fortsatt några bussar som inte är skyltade, vilket skapar osäkerhet. Det är påtalat till Länstrafiken, Region Örebro län.

Skolorna uppfattar att det fortsatt är fler föräldrar än normalt, vid årets skolstart, som skjutsar sina barn till och från skolan. Ett par vägbyggen i kommunen påverkar bussarnas tidsschema.

Fredag 25 augusti

Det har inkommit frågor kring upphandlingen som gick till Lindbergs buss och om avtalet som Lekebergs kommun skrev med Region Örebro län. Därför kommer här ett förtydligande kring avtalet med Region Örebro län och upphandlingen som Regionen gjorde.

Lekebergs kommun skrev avtal med Region Örebro län (där Länstrafiken ingår) med start januari 2017 om att de ska göra skolskjutsplaneringen för Lekebergs kommun. Det var alltså ingen upphandling som Region Örebro län vann, utan ett avtal som skrevs. I avtalet som heter Avtal om planering samt administration av skolskjutsar samt särskoleskjutsar i Lekebergs kommun står det vad Region Örebro län ska göra:

 • Administration av skolskjutsverksamhet (planering av skolskjuts) för elever i Lekebergs kommun i förskoleklass och grundskola, inkl. särskola (årskurs F-9).
 • Administration av gymnasiesärskola (planering av skolskjuts) för elever i Lekebergs kommun.
 • Upphandling, avtalstecknande med trafikföretag samt avtalsuppföljning (i samråd med Lekebergs kommun).
 • Daglig verksamhetskontakt med upphandlat trafikföretag.
 • Kontakter med skola, särskola samt föräldrar.

Anledningen till att kommunen skrev ett avtal om skolskjutsplanering med Region Örebro län berodde på två saker. Det första var att avtalet med kommunens upphandlade entreprenör av skolskjutsar (Lindbergs buss) gick ut och kommunen behövde därmed göra en ny upphandling och det andra var att kommunen hade ett behov av att få hjälp med skolskjutsplanering.

Upphandling av skolskjuts

Enligt kommunens avtal med Region Örebro län ska regionen upphandla vilket trafikföretag som ska köra skolskjutsarna i Lekebergs kommun. Det tidigare avtalet inkl. förlängningsperiod som Lekebergs kommun hade gick ut och kommunen behövde göra en ny upphandling som Region Örebro län gjorde. I upphandlingen ställdes bland annat krav på:

Fordon

 • Bälten på alla platser
 • Alkolås
 • Bromskontroll

Förare

 • Rätt behörighet
 • Godkänd registerkontroll
 • Utbildning i hjärt- och lungräddning

När upphandlingen var klar stod det klart att Lindbergs buss, precis som tidigare, kör skolskjutsen i Lekebergs kommun.

Torsdag 24 augusti

Idag skickas beslut till ytterligare 33 elever som har blivit beviljade skolskjuts av Lekebergs kommun. Besluten skickas även till Länstrafiken som påbörjar planering av skolskjuts.

Onsdag 23 augusti

Personal från Lekebergs kommun och Länstrafiken har under dagen mötts kring nuvarande situation med skolskjutsarna och utifrån uppdraget som gavs av kultur- och bildningsnämnden vid det extrainsatta sammanträdet.

Idag skickades beslut till 21 elever som blivit beviljade skolskjuts. Länstrafiken påbörjar nu skolskjutsplanering för dessa elever. Handläggning pågår fortsatt intensivt.

Det kommer även idag in samtal om att det är rörigt med flera bussar på samma sträcka. Detta kan bero på de extrabussar som kommunen har satt in för att säkerställa att alla elever kommer till och från skolan. De extrainsatta bussarna kommer bara att gå under en begränsad tid och skyltas upp tydligare för att undvika missförstånd.

Idag har färre ringt till kommunen med frågor om skolskjuts.

Tisdag 22 augusti

Idag har det inkommit information från vårdnadshavare att skolskjutsen varit överfull så att något/några barn har fått lov att stå/sitta på golvet samt att det upplevts förvirrande vilken buss som ska klivas på, då flera bussar kommer ungefär samtidigt.

När det gäller den överfulla bussen så var det en skolklass från Örebro som åkt till Lekeberg vilket gjorde att inte alla elever fick plats att sitta. Kommunen och Länstrafiken har en dialog om detta. 

Anledningen till att det kan komma flera bussar ungefär samtidigt på samma sträcka är att kommunen har satt in extrabussar för att säkerställa att alla elever kommer till skolan. Dessa bussar kommer att köra under en begränsad tid tills alla har fått skolskjuts och då kommer att åka med ordinarie skolskjuts. De elever som ska åka med extrabussen har fått information om det. Vi kommer från och med imorgon att skylta upp den bussen med extrabuss.

Måndag 21 augusti

Idag hade arbetsutskottet för kultur- och bildningsnämnden ett möte där även en tjänsteperson från Länstrafiken/Region Örebro län var med. Diskussioner fördes bland annat om nuvarande situation, pågående arbete, tolkningar av skolskjutsreglerna och konsekvenser vid eventuella förändringar.

Fortsatta samtal kommer att föras i partigrupperna inför nämndsammanträdet den 30 augusti.

Dagens rapportering från skolorna ger den samlade bilden att det flyter på lugnare vid skolhållplatserna. Ett konkret exempel är att linjetrafikhållplatsen vid Lekebergsskolan är flyttad så den är längst fram mot Kyrkvägen. Det innebär att Linjetrafiken åker längst fram och skolskjutsarna stannar därefter.

Däremot uppstod det tyvärr osäkerhet kring skjutsen hem för några enskilda elever vid ett par av skolorna. Bemanningen på skolorna fortsätter att prioriteras för att trygga kring skjutsarna.

Fredag 18 augusti

Skolorna rapporterar att det i stort flöt på bra med busstrafiken vid skolhållplatserna under fredagen.

Personal hos Länstrafiken och kommunen har under fredagen suttit tillsammans för att säkerställa att alla elever utifrån avstånd har fått sin skolskjutsplanering enligt skolskjutsreglerna.

Ansökningar om skolskjuts med anledning av särskilda skäl inkommer i stor mängd och handläggning pågår intensivt i ärendena. Detta kräver dock viss tid, även om arbetet sker skyndsamt.

Kontaktvägar 

 • Har vårdnadshavaren fått elevskjutslista från Länstrafiken eller särskilt beslut från kommunen (ansökan om skolskjuts) ska vårdnadshavaren kontakta Länstrafiken. Länstrafikens kundservice tar emot ärenden, handläggare återkopplar efter att ärendet är granskat. Det är viktigt att om möjligt ange referensnummer på elev eller fullständigt namn på elev samt telefonuppgift till vårdnadshavaren.

 • Har vårdnadshavaren ansökt, men ej erhållit särskilt beslut från kommunen (gjort en ansökan om skolskjuts) ska kontakt tas med kommunen. Ärendet är under beredning hos ansvarig tjänsteperson inom kommunen.

 • Har vårdnadshavaren inte erhållit elevskjutslista från Länstrafiken och/eller ej ansökt om skolskjuts ska ansökan göras via kommunen. Blankett finns på kommunens hemsida. Vilka som ska/behöver ansöka framgår av Lekebergs kommuns hemsida.

 

Senast publicerad: 2017-11-22