Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ranking av kommunernas företagsklimat

Bild på näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson

  Vi gläds såklart över att ha klättrat samtidigt som vi jobbar på och
  inser att det är viktigt med långsiktighet i frågorna. Att hela tiden
  ha ett fokus på frågorna och lägga kraft och energi på det vi kan
  påverka. Att alltid ha örat mot marken och vara lyhörd för vad
  företagare är uppfyllda av och vad som kan underlätta för dem är
  också viktigt när det gäller att skapa goda förutsättningar för företagande,
  säger näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson.  Idag släpps Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Lekebergs kommun har gått från plats 54 till plats 39 och ligger bäst till av kommunerna i Örebro län. Rankingen grundas framförallt på företagarnas betyg på hemkommunen men även på andra statistiska faktorer.

  En förklaring till det goda resultatet kan vara att det finns en tradition av företagsamhet och entreprenörskap i Lekebergs kommun och kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson säger också att det finns en tydlig politisk inriktning att det ska vara lätt att driva företag och lätt att få kontakt med beslutsfattare och myndighetsutövare i kommunen.

  Det händer mycket i Lekebergs kommun. Invånarantalet växer stadigt och företagandet frodas vilket ger en framtidstro till hela kommunen.

  - Samtidigt står vi inför en utmaning att växa på det sätt som vi gör nu. Det ställs högre krav på kommunal service. Vi vill också växa hållbart, något som kommer kräva att vi möter framtiden tillsammans och att vi strävar mot samma mål, säger tillförordnade kommundirektör Tomas Andersson.

  Politiker, tjänstemän och företagare i kommunen planerar att tillsammans ta fram en näringslivsstrategi med innovativa sätt att lösa kommande utmaningar.

  Det är viktigt att ha en gemensam målbild och en tydlig strategi för utvecklingen framöver, ett exempel är att skapa ett näringslivsråd där idéer, innovationer och framtidsplaner kan diskuteras. Vi vill ta tillvara på kunskapen hos våra företagare och öppna upp för nya tankar. Kommunen ska vara en möjliggörare men inte nödvändigtvis utförare, säger näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson.

  Kommunen arbetar också långsiktigt för att föra samman skolan med företagare. Ett exempel på det är kommunens stöttning till Arbetsmarknadskunskap i skolan (AMK) som arbetar med att tidigt motivera och introducera elevers medvetenhet om yrkesval och möjligheter i framtiden. Att elever känner en röd tråd vad gäller arbetsmarknadsanknytning i skolan är viktigt och där bör entreprenörskap finnas med som en naturlig del.

  Vi ligger bäst till i regionen vad gäller ungdomars etablering på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieexamen, men vi kan alltid göra mer. Det är en viktig fråga, att våra ungdomar känner sig sedda, behövda och känner hopp inför framtiden, avslutar Wendla Thorstensson. 

  Artikel i Svenskt Näringsliv

  Artikel i Nerikes Allehanda

  Senast publicerad: 2016-09-20