Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Överklaga beslut

Vem får överklaga?

Kommunala beslut får överklagas av den som är medlem i kommunen. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas är:

  • beslut av kommunfullmäktige
  • beslut av kommunens nämnder om de inte är av rent förberedande art
  • beslut av tjänstemän som fattats enligt delegation från nämnden

Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande gäller i stället dessa. Det gäller främst myndighetsbeslut mot enskilda t ex bygglovsärenden, försörjningsstöd etc. I dessa fall får den enskilde tillsammans med beslutet en besvärshänvisning med information om hur överklagandet går till.

Hur överklagas ett beslut?

Vill du överklaga ett kommunalt beslut skall du skriva till förvaltningsrätten i Karlstad. Du skall ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på.

Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Kommunens anslagstavla finns till vänster om entrén till kommunkontoret i Fjugesta. Respektive nämnds förvaltning kan också ge upplysning om när ett protokoll är justerat.

Hur behandlar domstolen ett överklagande?

Domstolen skall upphäva ett kommunalt beslut om

  • det inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar inte lämpligheten av ett kommunalt beslut. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Det är kommunen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs.