Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Underrättelse om granskning: Detaljplan för Fjugesta 1:2 och 5:24 (Äventyrets förskola)

Granskningstiden pågår 2 maj - 23 maj 2018. Eventuella synpunkter ska
ha inkommit senast den 23 maj. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
information.lekeberg@lekeberg.se
Kommunstyrelsen, Bangatan 7, 716 81.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2017-05-30 §88) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget
att upprätta en ny detaljplan avseende Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2. Bifogat förslag
till detaljplan är nu föremål för granskning. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom
till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala insatser,
myndigheter och övrigt berörda.

Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, öster om riksväg 204 och söder
om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger mellan Vallgatan,
Bergavägen och Bergsgatan samt fastighet Fjugesta 5:24.

Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer
överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås
användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
Sydnärkes Byggförvaltnings hemsida: www.sydnarkebygg.se

Eventuella frågor ställs till:
Emelie Andersson
Planingenjör
0583-820 52
emelie.andersson@sydnarkebygg.se

Senast publicerad: 2018-05-03