Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

En blå buss åker på en grusväg.

Skolskjuts

I Lekebergs kommun åker ungefär hälften av alla elever skolskjuts till skolan. De elever som bor tillräckligt långt från skolan får skolskjuts automatiskt. För elever som bor närmare skolan finns möjlighet att ansöka om skolskjuts, exempelvis om man bor vid en trafikfarlig väg.

Ny information angående skolskjuts i Lekebergs kommun

Publicerad 2017-11-16

Lekebergs kommun och Länstrafiken, Region Örebro län, har kommit överens om att avsluta avtalet om planering av skolskjuts i Lekebergs kommun. Det kommer alltså att vara Lekebergs kommun som planerar skolskjutsen i kommunen framöver.

I och med att avtalet med regionen avslutas så kommer en omplanering av skolskjutsen att göras. Den gör kommunen tillsammans med Länstrafiken. Den nya planeringen gäller för alla elever som har skolskjuts. Den nya planeringen börjar gälla när vårterminen börjar i januari.

Tills den nya planeringen börjar gälla är det fortfarande Länstrafiken som kan svara på frågor om skolskjutsen eftersom de har gjort nuvarande planering. Deras kundservice har telefonnummer: 0771-55 30 00.

Elever som ansökt om anpassad skolskjuts och som har ett beslut från Lekebergs kommun där det står "gäller för höstterminen" behöver inte ansöka om anpassad skolskjuts för vårterminen utan beslutet förlängs att gälla hela läsåret.

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun och går i förskoleklass, grundskola eller särskola. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts.

Läs skolskjutsreglerna i sin helhet (Pdf)PDF

Elever som bor tillräckligt långt från skolan får skolskjuts automatiskt

Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla.

Illustration över vilka avstånd som gäller i olika årskurser för att få skolskjuts utan att ansöka.

De avståndsregler som gäller i Lekebergs kommun är:  

  • Åk                                    0-3                               2 km
  • Åk                                    4-6                               3 km
  • Åk                                    7-9                               4 km

Om elev är berättigad till skolskjuts skall avståndet till närmaste busshållplats uppgå till högst:

  • Åk                                    0-3                               2 km                                               
  • Åk                                    4-6                               2 km                                               
  • Åk                                    7-9                               3 km

Ansöka om skolskjuts

Elever som inte uppfyller avståndskraven kan ha rätt till skolskjuts av andra skäl.
I de fallen så måste vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts. En vanlig anledning att ansöka om skolskjuts är att eleven bor vid en trafikfarlig väg. Andra anledningar kan vara funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl som vårdnadshavarna vill åberopa.

Även elever som har växelvis boende behöver ansöka om skolskjuts om de behöver skolskjuts från den vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd.

Ansökan gäller för ett läsår. Du behöver skicka in en ny ansökan inför nästa läsår senast den 15 april varje år. Om en ansökan om skolskjuts skickas in under läsåret så kan det ta minst 14 dagar innan skolskjutsen börjar planeras. 

På grund av den situation som har uppstått inför höstterminen 2017 har kommunen satt in extra resurser för att kunna påbörja handläggning av inkommande ärenden så snabbt som möjligt.

Illustration över elever som ska ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Funktionsnedsättning

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska relevant underlag för bedömningen bifogas.  Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande från läkare etc. En individuell, särskild bedömning görs avseende på vilket sätt funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Växelvis boende

Om en elev har växelvis boende och behöver skolskjuts från den vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd så behöver ni ansöka om skolskjuts. 

Växelvis boende avser elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna i Lekebergs kommun och har detta som ett fast och varaktigt arrangemang. Boendet ska vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna styrka att det växelvisa boendet är ett fast arrangemang genom exempelvis uppvisande av dom eller beslut, avtal eller fast schema. En av vårdnadshavarna ska ha sin adress i elevens skolas upptagningsområde. Den andra vårdnadshavaren kan bo i en annan skolas upptagningsområde inom kommunen. Skolskjuts ges inte till/från vårdnadshavare som bor i en annan kommun. Du kan läsa mer i reglerna.

Dokument och blanketter

Lekebergs kommuns skolskjutsregler PDF
Reglerna är antagna av kultur- och bildningsnämnden.

Ansökan om skolskjutsPDF - blankett
Använd den här blanketten för att ansöka om skolskjuts om eleven inte uppfyller avståndskravet, men du anser att det finns andra orsaker som berättigar skolskjuts, till exempel trafikfarlig väg.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boendePDF - blankett
Använd den här blanketten för att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende.

Förändring av skolskjuts PDF
Utskick från Lekebergs kommun och Länstrafiken med information om att en förändring av skolskjutsen kommer att göras inför hösten. Utskicket gick ut i april/maj 2017 till alla som åker skolskjuts.

Information om skolskjuts till vårdnadshavarePDF
Utskick från Lekebergs kommun till vårdnadshavare angående ansvar för skolskjuts samt information om busskort. Skickades ut av Länstrafiken i juni 2017 i samband med besked om varje elevs turlista.