Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Feriepraktik för ungdomar, Lekebergs kommun

  2018-02-22
  Lekebergs kommun anordnar feriepraktik för ungdomar och alla är garanterade en plats. Målet med ferieverksamheten är att ge ungdomar möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.
  Varje plats utgörs av 80 timmar. Arbetsplatserna avgör hur dessa timmar förläggs. Det kan vara två veckors heltidsarbete, fyra veckors halvtidsarbete eller annan lösning som passar arbetsplatsen. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma på vissa arbetsplatser. Lönen inkluderar semesterersättning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog till förskolorna i Lekebergs kommun

  2018-02-20
  Vi har tre förskoleområden som var för sig leds av en förskolechef. Tillsammans bedriver vi ett nära pedagogiskt ledarskap med fokus på utveckling och kvalitet i förskolan.
  Som specialpedagog kommer du både att arbeta självständigt samt i vårt barnteam. Barnteamet består av ytterligare en specialpedagog, förskolechefer och kurator och teamet jobbar gemensamt mot alla våra förskolor.

  För oss i förskolan är det viktigt att ha ett arbetsklimat som tillåter nya ideer, nya arbetssätt och nya lösningar. Vi satsar framåt med visionen att bli Sveriges bästa förskola, vilket för oss bl.a. betyder ett inkluderande arbetssätt med tydligt fokus på barnet och där vägledande samspel (ICDP) präglar vår vardag. Målet är att alla barn ska få utvecklas efter sina förutsättningar.

  Ditt uppdrag innebär att arbeta förebyggande och främjande, ge handledning och kompetensutveckling till personalen, delta i kartläggning, analys och pedagogiska utredningar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Boendestödjare till LSS, Lekebergs kommun

  2018-02-16
  Vi söker nu en boendestödjare som är hörande och med kunskap i teckenspråk till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Rektor till Hidinge skola, Lekebergs kommun

  2018-02-14
  I kommunens tio förskolor, fem skolor, gymnasium samt vuxenutbildning pågår ett arbete att skapa ett långsiktigt och hållbart skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i kartläggning och verksamhetsanalys. Det gemensamma utvecklingsarbetet syftar till att våra barn och elever i Lekebergs kommun ska få uppleva att de går i den bästa förskolan/skolan för dem, där de får möjlighet till optimal personlig utveckling, och du blir en viktig funktion i den strävan.

  Som rektor i Lekebergs kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förskolechefer, rektorer, chef för kultur- och fritidsavdelningen och förvaltningschef. Dessutom samarbetar du nära i rektorsteamet med fem andra rektorskollegor. Tillsammans ansvaras för det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom utbildningsväsendet samt ledning och samordning av utvecklingsprocesser som ska verka för ökad kvalité och likvärdighet inom kommunens förskolor och skolor.

  I ditt uppdrag specifikt kommer du att ansvara för Hidinge skola och bidra i de förvaltningsgemensamma ansvarsområdena. Vidare har du ansvar för verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö samt det pedagogiska ledarskapet. I det ingår att leda och utveckla verksamheten, fördela kompetens och resurser för att gagna målen, verksamheterna, medarbetarna och eleverna.

  Som chef ansvarar du för att verksamheterna genomsyras av en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande samt en tilltro till allas förmåga. Detta säkerställs genom att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med eleven och uppdraget i fokus.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sjuksköterska till Lekebergs kommun

  2018-02-13
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemtjänst, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare. I centralorten Fjugesta finns två särskilda boenden, Oxelgården och Linden.
  Att jobba som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Man är verksam hos patienter i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område , alltifrån läkemedelshantering, omläggningar, omvårdnad mm till avancerad/palliativ sjukvård.
  Vissa tjänster har sin placering vid ett särskilt boende men på kvällar och helger är man verksam i hela kommunen.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Biståndshandläggare

  2018-02-12
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemtjänst, individ- och familjeomsorg och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare.
  Vi söker nu en biståndshandläggare för tillsvidareanställning till Individ- och familjeomsorgen.

  Som biståndshandläggare arbetar du utifrån ett rehabiliterande synsätt. Du har en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Biståndshandläggarna arbetar nära kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utförare och arbetet innebär också en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga.

  Ditt huvudsakliga uppdrag som handläggare är att informera, utreda, besluta om och följa upp insatser enligt SoL och LSS. Du hanterar överklagningsprocesser och kontakter med andra myndigheter.
  I arbetet ingår också att ge råd och stöd till individer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya IT-specialist?

  2018-02-08
  Är du vår nya IT-specialist som vill vara en viktig del i att digitalisera sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg?

  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Förvaltningen ingår i en gemensam nämnd och 19 st förvaltningar, 8 st kommunala bolag i 4 st kommuner där IT-förvaltningen levererar vardagssupport och utveckling i samtliga verksamheter. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-specialist som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden t ex förvaltningsledning inom ramen för ett eller flera förvaltningsområden.

  I rollen som IT-specialist kommer du primärt att stötta förvaltningsområdet ”IT-arbetsplats” där användarnära tjänster ingår samtidigt som du har en nära dialog och förståelse för resterande verksamheter. Du kommer tillsammans med vår Tjänsteansvarig och Servicekoordinator bidra till att användarna har de bästa verktygen och plattformarna för att lyckas i sitt arbete. Vid sidan av detta kommer du jobba nära IT-servicedesk för att identifiera problem och vanligt återkommande incidenter samt driva vidare dessa mot leveransansvariga/ förvaltningsledare. Utöver det här kommer du vara en viktig del i att fortsätta bygga vidare på tekniska lösningar inom Microsoft produkter och övriga användarnära tjänster.

  Du kommer till exempel att:
  • analysera problem och återkommande incidenter samt komma med förslag på lösningar i IT-miljön
  • Identifiera och utvärdera nya tekniker och lösningar inom bland annat Microsoft Azure, Office, Outlook, Windows 10, mm.

  Dagliga arbetsuppgifter kan vara:
  • incidenthantering, fjärrsupport, drift och förvaltning av befintlig infrastruktur
  • ”på platsen support”. Andra arbetsuppgifter som kan vara aktuella är projekt och utredningsarbete samt analyser och dokumentation. Det kommer finnas möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet.

  Idag finns en IT-infrastruktur baserad på bl.a. Open Source, Microsoft, HyperV och VMware i de olika kommunerna.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du Lekebergsskolans nya skolkurator?

  2018-02-08
  Så här tycker eleverna Emelie, Sofia och Martin att en bra skolkurator ska vara:

  Vår nuvarande kurator slutar nu i vår och vi söker nu en ny till vår skola. Vi är ca 250 elever på Lekebergsskolans 7-9. Det är en bra skola med trevliga elever och ett bra lärarteam. Vi vill att vår nya kurator ska kunna lyssna, bolla tankar och idéer och hjälpa till att tänka högt. Du är en person som vi kan lita på och som vi vågar öppna oss för och prata om allt möjligt med. Du har ett bra bemötande, du stöttar oss och skapar förtroende. Vi vill att du är ute bland oss elever och även är med i temaarbeten i klasserna. Du är en person som kan lösa bråk, du är positiv och kan få andra att bli på bättre humör.

  Tjänsten är på 100%, varav 20% finns på Lekebergsskolan 4-6, vår närmsta skolgranne, med ca 150 elever. Tjänsten innehåller arbete inom elevhälsan, likabehandling, trygghet, dokumentation mm.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier sökes, möjlighet till bonus

  2018-02-07
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen! Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Vi vill gärna att du kan arbeta så lång period som möjligt, därför arbjuder vi dig 4000 kr i extrabonus utöver avtalsenlig lön om du arbetar 8 kalenderveckor hos oss i sommar.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser och dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Kvalificerad förvaltningsekonom till Lekebergs kommun

  2018-01-23
  Ekonomiavdelningen är centralt placerad i kommunhuset och består av fem medarbetare.
  Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomisk planering och uppföljning, redovisning och bokslut, kravverksamhet samt likviditetshantering.

  Vi söker nu en kvalificerad och erfaren förvaltningsekonom till vårt team.
  Tjänsten är en utökning inom avdelningen och om du blir den sjätte medarbetaren hos oss kommer du att kunna erbjudas ett utvecklande och spännande arbete på en trevlig arbetsplats.

  Ditt huvudsakliga uppdrag är att fungera som förvaltningsekonom till Kultur- och bildningsförvaltningen samt Sydnärkes IT-förvaltning. Detta innebär att vara ett kvalificerat ekonomiadminstrativt stöd till verksamhetsansvariga.
  I uppgifterna ingår bland annat budgetarbete, prognoser, årsredovisning samt uppföljning. Du kommer att utbilda chefer och förtroendevalda för att utveckla den ekonomiska kompetensen samt vara en kvalificerad diskussionspartner gällande ekonomifrågor. Du säkerställer även att redovisningen inom förvaltningarna är korrekt och sker enligt god redovisningssed.
  Att upprätta kalkyler och göra såväl analyser som helhetsbedömningar och konsekvensbeskrivningar utifrån verksamheternas behov ingår också.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se